حوادث غیر مترقبه

نصف از سهم مبارک امام(علیه السلام) را می توانید برای سیل زاده ها از طریق همین سایت پرداخت یا به دفتر مراجعه نمائید