حوادث غیر مترقبه

نصف از سهم مبارک امام(علیه السلام) را می توانید برای سیل زاده ها از طریق همین سایت پرداخت یا به دفتر مراجعه نمائید

کفاره

کفاره تاخیر برای هر روز 2500تومان وکفاره عمد برای هر روز 210000تومان می باشد

فطريه سال 1398

فطریه برای هر نفر برحسب گندم 7500 تومان و برحسب برنج ایرانی 70000 تومان وبرنج خارجی 21000تومان می‌باشد کفاره تاخیر هر روز 2500 تومان