کفاره

کفاره تاخیر برای هر روز 10000 تومان وکفاره عمد برای هر روز 780000تومان می باشد

فطريه سال 1401

فطریه برای هر نفر برحسب گندم 40000 تومان و برحسب برنج ایرانی 200000 تومان وبرنج خارجی 70000 تومان می‌باشد